top of page

AAN DE SLAG!

Tips bij de aanleg

 • Alle mengsels kunnen vanaf half april (als het niet meer vriest) ingezaaid worden. De optimale zaaitijd voor een aantal mengsels (mengsel 1, 2, 3, 5, 7 en 9) is in de nazomer (eind augustus-begin oktober) omdat de zaden dan van een warme bodem en ochtenddauw profiteren. In het voorjaar hebben ze dan al een voorsprong op de lastige onkruiden en zullen vroeger in groei en bloei gaan. Mengsel 6 en 8 zijn echte voorjaarsmengsels en worden best gezaaid vanaf half april (als het niet meer vriest). Mengsel 3 en 9 wordt best in de nazomer gezaaid. Mengsel 3 en 9 kunnen ook vanaf 15 maart gezaaid worden (tot uiterlijk half april). 

 • De mengsels moeten ingezaaid worden op kale grond. Probeer de bodem zo weinig mogelijk te keren om het bodemleven zo min mogelijk te verstoren.

 • Maak het perceel vrij van alle aanwezige vegetatie. Voor de mengsels 5, 6, 7, 8 en 9 kan er de eerste keer gespit of geploegd en gefreesd worden. Vanaf het tweede jaar kan een niet-kerende bodembewerking toegepast worden. Om bloemen een kans te geven moeten voor alle mengsels de bestaande vegetatie en zode weggehaald worden. Dit kan door de bovenste 5 cm af te plaggen, af te schrapen of oppervlakkig te frezen waarbij de losgefreesde zode afgeharkt en afgevoerd wordt. Probeer de grond minimaal te bewerken. Naast het verwijderen van de zode is het ook belangrijk om hardnekkige wortelonkruiden te verwijderen.

 • Indien in het voorjaar gezaaid wordt en/of op percelen met een grote onkruiddruk wordt bij voorkeur gewerkt met een vals zaaibed. Daarbij wordt het perceel minstens 2 weken voor de inzaai van het mengsel zaaiklaar gelegd. Het inzaaien gebeurt dan na een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter) die het aanwezige of kiemende onkruid bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen.

 • Het zaaien zelf moet zo oppervlakkig mogelijk gebeuren.

 • Bij inzaai in droge omstandigheden of op lichte gronden wordt na het zaaien best gerold om uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.

 • Kijk altijd naar de weersvoorspelling als je wilt zaaien. Zaai niet als er een langere droogteperiode aangekondigd wordt. De zaden drogen uit en heel wat vogels eten de zaden dan op. Het ideale moment om te zaaien is vlak voor het gaat regenen.

 • Meng het zaad met wat droog wit zand. Hierdoor wordt de zaaihoeveelheid groter en wordt het zaad gelijkmatig verdeeld over het perceel.

Tips bij het onderhoud

 • Mengsel 1: Maximaal twee à drie keer per jaar maaien (juni en september) met afvoer van het maaisel. Meer dan 3 keer per jaar maaien bevoordeelt  opnieuw de grassen ten opzichte van de kruiden. Bij een sterke onkruiddruk in hetzelfde jaar van de inzaai mag er vroeger gemaaid worden om ongewenste onkruiden niet in het zaad te laten komen.
   

 • Mengsel 2: Jaarlijks maaien en afvoeren na de zaadvorming. Bij voorkeur in februari-maart zodat de planten zaad gevormd hebben en het zaad ook beschikbaar is voor vogels in de winter. De vaste onkruiden die er vanzelf zijn gekomen en de grassen verwijderen. 
   

 • Mengsel 3: Klaver heeft licht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maaifrequentie van 1 keer per jaar (september), 2 keer per jaar tot 1 keer per maand op een hoogte van minimaal 8 cm. Het maaisel moet afgevoerd worden.
   

 • Mengsel 4: In principe geen, maar stroken maaien kan voor een herbloei zorgen en zorgt ook nog voor extra variatie in de structuur. Het mengsel bij voorkeur zo lang mogelijk laten staan zodat vogels de zaden en kleine zoogdieren de knollen kunnen eten. Zaai in  de nazomer de helft van de oppervlakte opnieuw in met dit mengsel. Wissel jaarlijks het deel dat opnieuw ingezaaid wordt.
   

 • Mengsel 5: Zaai in de nazomer de helft van de oppervlakte opnieuw in met dit mengsel. Wissel jaarlijks het deel dat opnieuw ingezaaid wordt.
   

 • Mengsel 6: Geen beheer in het groeiseizoen. Laat de planten zo lang mogelijk staan als wintervoedsel voor vogels. Wel jaarlijks opnieuw inzaaien.
   

 • Mengsel 7: Geen beheer in het groeiseizoen. Opnieuw inzaaien in september/oktober of in het voorjaar.
   

 • Mengsel 8: Geen onderhoud nodig. Wel jaarlijks opnieuw inzaaien.
   

 • Mengsel 9: De oogst van luzerne voor veevoeder vindt meestal vlak voor de bloei plaats. Er wordt dan om de 35-45 dagen gemaaid.  Laat je de luzerne tot bloei komen, dan trekt deze veel bijen aan. Wil je maximaal genieten van de bloei, volstaat het 1 keer per jaar te maaien (september). Een luzerneveld blijft 3 jaar mooi.

bottom of page